Tuoreessa Turun yliopiston kasvatustieteen ja biologian laitos­ten tutkimuksessa havaittiin, että asuinympäristön vehreydellä on mer­kitystä äidinmaidon koostumukseen, ja että tällä on vaikutusta vauvan immu­niteetin kehittymiseen.

Aiemmissa tutkimuksissa on havait­tu muun muassa äidin ylipainon vaikut­tavan äidinmaidon koostumukseen, ge­neettisten ja biologisten tekijöiden ohel­la. Ympäristön vehreyden vaikutusta äidinmaidon koostumukseen ei tiettä­västi ole aiemmin tutkittu, vaikkakin luontoyhteyden on muutoin havaittu vaikuttavan positiivisesti vastustusky­kyyn.

Vuonna 2007 alkaneeseen seuranta­ tutkimukseen osallistui 795 äitiä, joiden keski-­ikä oli 31,2 vuotta. Imettävän äidin maito analysoitiin vauvojen ollessa kes­kimäärin 2,5 kuukauden ikäisiä. Asuin­ympäristön vehreyttä tutkittiin useilla standardisoiduilla menetelmillä. Tutki­muksessa keskityttiin erityisesti äidin­ maidon sisältämien olikosakkaridien koostumukseen, sillä näillä kompleksi­silla sokeriyhdisteillä on merkittävä roo­li vauvan immuniteetin kehittymisessä.

Tulokset viittaavat siihen, että imet­tävän äidin luontoyhteydellä ja asuin­ympäristön vehreydellä on suuri merki­tys. Huolimatta koulutustaustasta, elin­tasosta ja siviilisäädystä, ne äidit, jotka elivät vehreämmässä ympäristössä, tuottivat maitoa, jonka olikosakkaridi­ koostumus oli merkittävästi monipuo­lisempi. Lisäksi useita yksittäisiä oli­ kosakkarideja löytyi näiden äitien mai­dosta määrällisesti enemmän.

Tutkimus vahvistaa siten ajatusta, että ihmisten ja luonnon välillä on mo­nenlaisia, terveyteen vaikuttavia sitei­tä, joita ei vielä juurikaan tunneta. Li­sää vastaavanlaisia tutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää luon­toyhteyden merkitystä niin vastasyntyneille kuin aikuisillekin.

Lähteet: Nature-tiedelehti 5.1.2023 ja Turun Yliopisto 12.1.2023